Stavtjørn grunneigarlag BA
Stavtjørn grunneigarlag BA


Grunneierene til Stavtjørn området har dannet Stavtjørn grunneigarlag BA hvor alle grunneiere i området er med, 7 stk.

Stavtjørn grunneigarlag BA skal være pådriver for å utvikle Stavtjørnområdet basert på næringsutvikling og tradisjoner

der reiseliv, miljø og landbruk blir utviklet i en helhet i samsvar med medlemmene sine interesser.

Tanken er å etter hvert opprette en del fellestiltak og fellesgoder i området.


Grunneigarlaget skal ivareta medlemmene sine interesser gjennom en langsiktig økonomisk utvikling av Stavtjørnområdet,

ivareta interesser overfor rekreasjonsmulighetene for allmennheten, styresmaktene og annet næringsliv og gjennom å utvikle

og forvalte utmarksressursene.


Grunneigarlaget skal arbeide for utvikling, drift og forvaltning av fellesgode og felles tiltak i Stavtjørnområdet knyttet

til arealressurser, miljø, kulturverdier og all infrastruktur som er nødvendig for å utvikle og drifte Stavtjørnområdet

som landbruks- og reiselivsområde.